2020-09-29 Skelbiama kandidatų atranka į Direktoriaus pavaduotojo (-os) slaugai pareigas

2020-09-29 Skelbiama kandidatų atranka į Direktoriaus pavaduotojo (-os) slaugai pareigas

Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai“, juridinio asmens kodas 290470820, adresas: Turistų g. 28, LT-92282, Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.kudikeliai.lt (toliau – Įstaiga):

1. Skelbia kandidatų atranką į Direktoriaus pavaduotojo (-os) slaugai pareigas.

2. Įstaigos adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:

BĮ „Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai“, Turistų g. 28, LT-92282, Klaipėda. Darbo laikas: I-IV 8:00–16:45, V 8:00–15:30;

2.2. elektroniniu paštu kudikiu.namai@gmail.com, nurodant laiško dalyką „Direktoriaus pavaduotojo (-os) slaugai atranka“.

3. Atrankos būdas: pokalbis (testas žodžiu), testas raštu.

Atranką vykdys Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintą „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą“.

4. Darbo sutarties rūšis: Neterminuota.

5. Darbo krūvis: 1,0 etatas.

6. Kandidatai į Direktoriaus pavaduotojo (-os) slaugai pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą, galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją, bei turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

6.2. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais sveikatos priežiūros teisės aktais, reglamentuojančius slaugos paslaugas, medicinos normomis, higienos normomis, laikytis slaugytojo profesinės etikos reikalavimų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, vadovautis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais specialiaisiais teisės aktais, reguliuojančiais darbuotojų darbo ir poilsio režimą, Kūdikių namų vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis, valdymo struktūra, saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimais, kitomis tvarkomis ir taisyklėmis, reglamentuojančiomis įstaigos veiklą;

6.3. išmanyti efektyvią darbo organizavimo tvarką, tikslus ir principus, turėti vadybinių bei užduočių formavimo, paskirstymo ir delegavimo gebėjimų;

6.4. būti nepriekaištingos reputacijos;

6.5. pasižymėti tokiomis savybėmis kaip atsakingumas, veiklumas, sąžiningumas, analitinis mąstymas, būti nekonfliktišku, mokančiu bendrauti;

6.6. žinoti visuomenės sveikatos priežiūrą, sveikatos stiprinimą ir ligų profilaktiką, slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus, asmens ir aplinkos priežiūros reikalavimus, darbo saugos taisykles, vaistų/medikamentų įsigijimo ir laikymo taisykles, vartojimo būdus, mitybos pagrindus, pagrindinius reabilitacijos principus, metodus ir priemones;

6.7. žinoti slaugos vadybos principus, teorijas ir slaugymo modelius, fizinių, socialinių, kultūrinių, politinių veiksnių įtaką vaikų sveikatai;

6.8. žinoti naujagimių, kūdikių, vaikų anatomiją, fiziologiją ir pagrindinius patologinius pokyčius, vaikų ligų etiologiją ir patogenezę;

6.9.  išmanyti pagrindinius vaiko raidos principus ir sutrikimus, įvertinti jų įtaką paciento gyvenimo kokybei, galimą pavojų jo sveikatai bei gyvybei;

6.10. suprasti žmogų kaip unikalų individą įvairiomis jo gyvenimo situacijomis;

6.11. žinoti vaikų priežiūros reikalavimus, gyvybei pavojingas būkles, mirštančiųjų slaugymo ypatumus;

6.12. žinoti medikamentų veikimo mechanizmą, poveikį naujagimio, kūdikio ir vaiko organizmui, patekimo į jį būdus, farmakologinę sąveiką, kontraindikacijas bei atsargumo priemones;

6.13. būti susipažinęs su nepageidaujamomis reakcijomis į skiepus, galimomis komplikacijomis, dietinio gydymo ypatumais, kūdikių ir vaikų mitybos principais;

6.14. būti susipažinęs su kompensacinės technikos įsigijimo tvarka ir kontrolės principais;

6.15. žinoti imunoprofilaktikos atlikimo taisykles, vykdymą, kontrolę ir prieinamumą;

6.16. gebėti sudaryti slaugos planą, atlikti slaugos proceso vertinimą, taikyti globotiniams individualizuotą slaugą;

6.17. organizuoti ir kontroliuoti slaugos personalo darbą;

6.18. suteikti pirmąją medicinos pagalbą;

6.19. skleisti vaikų raidos sutrikimų ypatumus namų bendruomenei ir miesto gyventojams;

6.20. ginti vaikų teises ir socialines garantijas;

6.21. integruoti ir naudoti medicinos, gamtos, etikos bei socialinių mokslų žinias;

6.22. bendradarbiauti su sveikatos priežiūros sistemos specialistais bei įstaigomis, kitomis institucijomis, kurių veikla turi įtakos žmonių sveikatai;

6.23. mokyti slaugos personalą, slaugos specialybės studentus, kitus asmens sveikatos priežiūros grupės narius sveikos gyvensenos, slaugos pagrindų;

6.24.  gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, analizuoti pateiktą informaciją, rengti dalykinius raštus, ataskaitas, darbo strategijas, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo, saugojimo bei archyvavimo taisykles;

6.25. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

6.26. mokėti naudotis organizacine technika ir telekomunikacijų priemonėmis.

7. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

7.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

7.2. pretendento anketą (skelbimo 1 priedas);

7.3. kandidato gyvenimo aprašymą;

7.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

7.5. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

7.6. kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančius, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 6 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

7.7. kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo Direktoriaus pavaduotojo (-os) slaugai atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

8. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus Įstaigai 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2020 m. spalio 13 d.

9. Įstaigos kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

1) Dovilė Bagdžiūnienė, personalas@kudikeliai.lt, tel. 846 490190;

2) Pavaduojantis asmuo Vaida Urnikienė, dokumentai@kudikeliai.lt, tel. 846 490190.

 PRIDEDAMA:

  1. Pretendento anketa.
  2. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Direktoriaus pavaduotojo (-os) slaugai atrankos vykdymo procese.