Skubios pagalbos tel visą parą.: 8 657 75240

Korupcijos prevencija

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriaus 2021-05-24, įsakymu Nr. V-47/5 atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę paskirta dokumentų valdymo specialistė Alvinija Venckuvienė, tel.  8 (46) 490 191, el paštas korupcija @ kudikeliai.lt

 

Susidūrę su Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų darbuotojų korupcinio pobūdžio veikla asmuo gali kreiptis į:

-dokumentų valdymo specialistę 8 (46)490191, korupcija @ kudikeliai.lt. 

-Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba paliekant pranešimą STT interneto svetainėje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/.

-Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija (SAM): nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004 arba el. paštu korupcija@sam.lt.

STT socialinės reklamos vaizdo klipas (antikorupcija)

STT vaizdo klipas (antikorupcija)

„Korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje“:  https://www.youtube.com/watch?v=7Op-Yd3xUm0

„Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“: https://www.youtube.com/watch?v=Yb2fO4HQLig

MOKYMAI

Skaitykite, sužinokite ir atlikite testus! Baigę kiekvienus mokymus gausite patvirtinantį sertifikatą!

https://emokymai.stt.lt/

Skaidrumas – visų mūsų rankose!

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023-2025 VEIKSMŲ PLANAS

Korupcijos prevencijos veiksmų planas 2023-2025 

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 METŲ PROGRAMA

Korupcijos prevencijos programa 2020-2022

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMA

Korupcijos prevencijos programa 2017-2019

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2018 METŲ PROGRAMA

Korupcijos prevencijos programa 2015-2018

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMUOSE PROGRAMA

Korupcijos prevencijos programa 2011

2023-2025 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Veiksmų plano įgyvendinimo priemonės 2023-2025

2020-2022 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Priemonių planas 2020-2022 m.

2015-2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Priemonių planas 2015-2018 m.

2011–2014 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

______________________________________

_________________________________________

 

Kūdikių namai – skaidri sveikatos priežiūros įstaiga

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai pripažinti SKAIDRIA sveikatos priežiūros įstaiga.  Labai didžiuojamės, jog esame tarp jų!

Etiškas elgesys, profesionalumas, sąžiningumas, pagalba ir pagarba pacientams, klientams bei kolegoms yra viena iš pagrindinių Kūdikių namų vertybių. Informacijos skaida ir viešumas, aukšta darbuotojų kompetencija ir moralė motyvuoja visuomenę elgtis sąžiningai. Įstaiga skiria didelį dėmesį korupcijos prevencijai – tai itin svarbu, nes bet kokio pobūdžio korupcinė veika daro neigiamą įtaką visoms gyvenimo sritims: pačios Įstaigos ir joje dirbančių specialistų įvaizdžiui, valstybės ekonomikai, tarptautiniam prestižui bei visuomenės gerovei.

Susidūrus su galimai korupcinio pobūdžio veikla Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, apie įvykį galima pranešti telefonu tel.  8 (46) 490 191, el. paštas alvinija.venckuviene @ kudikeliai.lt

2022m. 

2019 m. 

 

Deklaruojančio asmens statusą turintys Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Privatūs interesai tai deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Artimi asmenys tai deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

ĮSAKYMAI:

Teisės aktai reglamentuojantys privačių interesų deklaracijų teikimo ir pildymo tvarką:

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas 

Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklės 

Privačių interesų deklaracijas rasite ČIA.

Gerbiamieji mūsų klientai,

jeigu Jums kyla įtarimų dėl galimos korupcijos atvejų mūsų įstaigoje, kviečiame kreiptis į darbuotoją, atsakingą už korupcijos prevenciją įstaigoje (El. paštu: alvinija.venckuviene @ kudikeliai.lt). 

Kviečiame visus aktyviai dalintis savo siūlymais, kaip kartu galėtumėme pagerinti antikorupcinę aplinką Kūdikių namuose!

Korupcijos rizikos analizę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau vadinama – STT).

STT nėra atlikusi įstaigoje korupcijos rizikos analizės.

 

Informacija ruošiama…

Nustatytų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų nėra.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas:

Lietuvos Respublikos baužiamojo kodekso

225 straipsnis. Kyšininkavimas

1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

3. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

4. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba areštu.

5. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

226 straipsnis. Prekyba poveikiu

1. Tas, kas siekdamas, kad asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktų atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, jam ar trečiajam asmeniui tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Tas, kas pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina arba tariama įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui savo ar kitų asmenų naudai tiesiogiai arba netiesiogiai pažadėjo ar susitarė priimti kyšį arba reikalavo ar provokavo duoti kyšį, arba priėmė kyšį, pažadėjęs paveikti atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

4. Tas, kas padarė šio straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus, pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

5. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs, arba pažadėjęs ar susitaręs priimti, arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

6. Asmuo, kuris padarė šio straipsnio 1, 3 ar 5 dalyje numatytą veiką, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau, negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

7. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

227 straipsnis. Papirkimas

1. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, siekdamas paperkamo valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neteisėto veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

4. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

5. Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

6. Už šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

228 straipsnis. Piktnaudžiavimas

1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

228 straipsnis. Neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, kuris atlikdamas registratoriaus funkcijas viešame registre neteisėtai įregistravo teises į daiktą, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Įstaigos kodas 290470820

Turistų g. 28, LT-92281, Klaipėda
El. p.: kudikiu.namai@gmail.com
Tel.: (8 46) 49 01 90

Įvertinkite Mus

Skip to content