ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB “SDG”.

Jeigu norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu, turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu, prašome kreiptis elektroniniu paštu: asmensduomenys@sdg.lt

  • SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
  • PRIVATUMO POLITIKA
  • ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

Interneto svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies), todėl šiame skyriuje jums pateikiama išsami informacija apie tai, kaip slapukai naudojami ir kaip jums apsispręsti, ar slapukus palikti, ar pašalinti.

Kas yra slapukas?

Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš interneto svetainės į jūsų kompiuterio standųjį diską. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius.

Slapukus naudoja dauguma interneto svetainių, nes jie yra viena iš daugybės priemonių, kurios padeda pritaikyti interneto turinį prie naudotojų poreikių. Slapukai leidžia interneto svetainėms teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį).

Slapukų būna skirtingų: laikinieji slapukai (arba seanso slapukai) – pašalinami, kai užveriama naršyklė; nuolatiniai slapukai – nepašalinami ir lieka tol, kol pašalinami aktyviais veiksmais arba kol baigiasi jų galiojimas.

 

Kaip pašalinti slapuką?

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

 

Slapukų tipai

Būtinieji slapukai: tokie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtų būti jūsų pageidaujamos paslaugos, pavyzdžiui, pirkimo internetu.

Veikimą gerinantys slapukai: šie slapukai renka informaciją apie tai, kai naudotojai naudojasi tam tikra interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai ir ar lankytojai iš tinklalapių gauna klaidų pranešimų. Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją. Visa šių slapukų renkama informacija yra bendrojo pobūdžio, todėl anoniminė. Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti.

 

Funkciniai slapukai: šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų vardas, kalba ar regionas) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Šių slapukų renkamą informaciją galima padaryti anoniminę, be to, jie negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.

 

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai: šie slapukai naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent jums ir atitikti jūsų interesus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ

PRIVATUMO POLITIKA

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai, juridinio asmens kodas: 290470820, buveinės adresas: Turistų g. 28, Klaipėda (toliau – Įstaiga arba Duomenų valdytojas), yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų* asmens duomenys**, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įstaiga. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įstaigos veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įstaigos interneto svetainėse (toliau – Svetainė).

** Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

2. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

3. Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

–          asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

–          asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas);

–          tvarkomi asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

–          asmens duomenys nuolat atnaujinami (tikslumo principas);

–          asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);

–          asmens duomenis tvarko tik tie Įstaigos darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba duomenų tvarkytojai***, kurie Įstaigai teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įstaigos vardu ir Įstaigos ar duomenų subjekto naudai (vientisumo ir konfidencialumo principas);

–          Įstaiga yra atsakinga, kad Įstaigoje yra laikomasi nurodytų principų (atskaitomybės principas).

*** Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Pavyzdžiui: personalo apskaitos sistemos tiekėjas, IT sistemų priežiūros ir vystymo aptarnavimo specialistai, draudimo sutarčių specialistai ir kt.

 II. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

 4. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įstaigą, naudojasi Įstaigos teikiamomis paslaugomis, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Įstaigą prašant suteikti informaciją ir pan.

5. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įstaigos svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

6. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

 III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

7. Pateikdamas duomenų subjektas Įstaigai asmens duomenis sutinka, kad Įstaiga naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

8. Asmens duomenis Įstaiga tvarko šiais tikslais:

8.1. Sveikatos priežiūros, ugdymo bei socialinių paslaugų vaikams nuo gimimo iki 7 metų (su negalia ir be jos) ir vaikams su negalia iki 18 metų paslaugų teikimas; Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 * Gali būti tvarkomi Įstaigos esamų ir buvusių globotinių vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, lytis, gimimo data, pilietybė, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta arba patvirtinimas, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčiųjų asmenų apskaitą, ryšių duomenys (telefono numeris), gimimo liudijimo duomenys, gimimo įrašas, medicininis mirties liudijimas, išdavimo data, socialinės kilmės duomenys, krikšto dokumentai, sutartis dėl Įstaigoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį, asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartys dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialinio turto ir jų priedai;

* Sveikatos, kai kurie kiti asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio ar socialinio pobūdžio duomenys.

*Kiti asmens duomenys, pagal kuriuos galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti socialinės globos paslaugas Įstaigoje gaunantį asmenį.

8.2. Sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų vaikams ir jų artimiesiems nuo gimimo iki 7 metų, ir vaikams su negalia iki 18 metų paslaugų teikimas; Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

–  Gali būti tvarkomi esamų ir buvusių Įstaigos klientų/pacientų vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, lytis, gimimo data, pilietybė, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta arba patvirtinimas, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčiųjų asmenų apskaitą, ryšių duomenys (telefono numeris), gimimo liudijimo duomenys, gimimo įrašas, medicininis mirties liudijimas, išdavimo data, socialinės kilmės duomenys;

–  Sveikatos, kai kurie kiti asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio ar socialinio pobūdžio duomenys.

– Kiti asmens duomenys, pagal kuriuos galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti paslaugas Įstaigoje gaunantį asmenį.

8.3. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimasŠiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

– Vardas;

– El. pašto adresas;

– Kontaktinis tel. numeris (neprivalomas);

– Žinutės / komentaro / pranešimo tekste nurodyti duomenys.

8.4.  Gerųjų Įstaigos veiklos pavyzdžių, Įstaigos veiklos viešinimo, skelbiant asmens duomenis Įstaigos interneto svetainėje, Facebook paskyroje, pristatymuose ir kituose renginiuose ar medžiagoje visuomenės informavimo tikslas; Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

– Nufotografuotas ar nufilmuotas darbuotojo, globotinio ar kitų Įstaigos renginiuose dalyvaujančių trečiųjų asmenų atvaizdas;

– Rėmėjo, renginio vedėjo (jei toks yra) pavadinimas, vardas, pavardė, įvykio apibūdinimas, vieta, laikas.

8.5.  Kitais tikslais, kuriais Įstaiga turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įstaigos teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įstaigą įpareigoja atitinkami teisės aktai.

8.6.  Siekdama pagerinti Svetainės veikimą, kad duomenų subjektai (lankytojai) lengvai rastų tai, ko ieško, Įstaiga naudoja slapukus.

 

 IV.          ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

9. Įstaiga įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

10. Įstaiga gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įstaigai paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įstaigos vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įstaigos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įstaiga pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

11. Įstaiga taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

12. Įstaiga garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

V. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

13. Įstaigos surinkti asmens duomenys yra saugomi automatiniu (spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įstaigos informacinėse sistemose) ir neautomatiniu būdu (globotinių asmens bylos, darbuotojų asmens bylos, asmens sveikatos raidos bylos). Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

14. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įstaigos paslaugų, tačiau Įstaiga ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

VI. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

15. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

16. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.

17. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

18. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

19. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

20. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

21. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

22. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

23. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

24. Įstaiga privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

VII. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

25. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įstaigą:

25.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: kudikiu.namai@gmail.com; Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, naudojant laisvą prašymo formą ir formatą arba naudojant rekomenduojamą Įstaigos parengtą kreipimosi formą (Priedas Nr. 1).

25.2. žodžiu – telefonu +370 46 490190;

25.3. raštu – adresu Turistų g. 28, Klaipėda;

25.4. kreipiantis į Įstaigos duomenų apsaugos pareigūną, el. paštu: asmensduomenys@sdg.lt.

26. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įstaiga gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę. Įstaigos atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

VIII.       DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

 

27. Duomenų subjektas turi:

27.1. informuoti Įstaigą apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įstaigai svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

27.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įstaiga galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

IX.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Perduodamas Įstaigai asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

29. Įstaiga turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti šią Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje.

30. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje.

________________