Skubios pagalbos tel visą parą.: 8 657 75240

2021-02-02 Skelbiama kandidatų atranka į Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro vedėjo (-os) pareigas.

Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai“, juridinio asmens kodas 290470820, adresas: Turistų g. 28, LT-92282, Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.kudikeliai.lt (toliau – Įstaiga):

2021-02-02 skelbia kandidatų atranką į Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro vedėjo (-os) pareigas.

1.Įstaigos adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

1.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:

BĮ „Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai“, Turistų g. 28, LT-92282, Klaipėda. Darbo laikas: I-IV 8:00–16:45, V 8:00–15:30;

1.2. elektroniniu paštu kudikiu.namai@gmail.com, nurodant laiško dalyką „Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro vedėjo (-os) atranka“.

2. Atrankos būdas: pokalbis (testas žodžiu), testas raštu.

Atranką vykdys Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintą „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą“.

3. Darbo sutarties rūšis: Neterminuota

4. Darbo krūvis: 0,5 etato.

5. Kandidatai į Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro vedėjo (-os) pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos, slaugos ir/ar socialinių mokslų išsilavinimą;

5.2. vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir sveikatos priežiūros įstaigų įstatymais bei norminiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir nutarimais, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiomis higienos ir medicinos normomis, taip pat žinoti Kūdikių namų vidaus ir darbo tvarkos taisykles, saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, aplinkos ir turto apsaugos reikalavimus bei kitas tvarkas ir taisykles, reglamentuojančias įstaigos veiklą;

5.3. pasižymėti tokiomis savybėmis kaip atsakingumas, veiklumas, sąžiningumas, analitinis mąstymas, būti nekonfliktišku, mokančiu bendrauti;

5.4. išmanyti sveiko ir sergančio vaiko psichologiją ir mokėti bendrauti su pacientais/klientais, kolegomis, bendradarbiais;

5.5. būti susipažinęs su pagrindiniais šiuolaikinės vaikų raidos sutrikimų diagnostikos principais ir gydymo būdais;

5.6. vadovauti specialistų komandai, koordinuoti jos darbą, atsakyti už veiklos apimtį ir kokybę;

5.7. žinoti bendruosius sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo bei valdymo principus;

5.8. laikytis medicinos etikos pagrindų;

5.9. bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros, ugdymo bei socialinio darbo specialistais, vaikais ir jų atstovais, vadovaujantis tarpusavio pasitikėjimo ir pagarbos principais;

5.10. mokėti taikyti savo žinias praktiniame darbe;

5.11. gebėti interpretuoti turimus atliktų tyrimų ir vertinimų rezultatus;

5.12. mokėti analizuoti savo darbo rezultatus, pildyti susijusius dokumentus;

5.13. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, analizuoti pateiktą informaciją, rengti dalykinius raštus, ataskaitas, darbo strategijas, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo, saugojimo bei archyvavimo taisykles;

5.14. mokėti naudotis organizacine technika ir telekomunikacijų priemonėmis;

5.15. laikytis konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatų, apie vaiką ar jo atstovą žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius vaiko interesus.

6. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

6.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

6.2. pretendento anketą (skelbimo 1 priedas);

6.3. kandidato gyvenimo aprašymą;

6.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

6.5. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

6.6. kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančius, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 6 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

6.7. kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro vedėjo atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

7. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus Įstaigai 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2021 m. vasario 16 d.

8. Įstaigos kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

1) Dovilė Bagdžiūnienė, personalas@kudikeliai.lt, tel. 846 490190;

2) Pavaduojantis asmuo Vaida Urnikienė, dokumentai@kudikeliai.lt, tel. 846 490190.

 PRIDEDAMA:

  1. Pretendento anketa.
  2. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Įvertinkite Mus

Skip to content